Hoitotyön menetelmät

Hoito- ja työskentelytavat ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat nuoren ja hänen perheensä elämäntilanteen, tarpeiden ja voimavarojen mukaan.

Moniammatillisuus ja hoitotoiminnan monimuotoisuus syntyvät terapeuttisen, hoidollisen sekä lastensuojelun ja päihdetyön asiantuntemuksen kokonaisuudesta.

Hoidon kokonaisuus muodostuu tiiviistä omaohjaajatyöskentelystä, yhteisöhoidollisista elementeistä, hoidollisista ryhmistä ja tiiviistä verkostotyöstä.

Omaohjaajatyöskentely on vuorovaikutustapa, jossa tärkeintä on nuorta arvostava ja kunnioittava asenne. Työntekijä pyrkii pääsemään perille nuoren omista tavoitteista, ydinarvoista ja tavoitellun muutoksen merkityksistä. Hyvät tavoitteet etsitään ja nimetään yhdessä nuoren kanssa. Nuori motivoituu omista lähtökohdistaan omien arvojensa ja pyrkimystensä suunnasta siinä tahdissa kun se on hänelle mahdollista.

Yhteisöhoidollisilla menetelmillä tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttöä hoidollisten, kuntoutuksellisten ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteutumiseksi. Menetelmillä pyritään tasa-arvoon, nuoren kuulemiseen, sallivuuteen, yhteisvastuuseen, yhdessäoloon sekä sopeutumiseen yhteisön sisäiseen ja ulkopuoliseen todellisuuteen.

Yhteisten kokousten tarkoituksena on asioista puhuminen ja niiden tarkastelu niin, että asioille löydetään yhteinen merkitys. Samalla opetellaan asioiden käsittelyä muutenkin, kuin vain oman edun näkökulmasta.

Yhteisöllisyyteen kuuluu myös vastuunkantaminen yhteisössä: erilaisten asioiden hoitaminen ja työtehtävien tekeminen.